Announcement

Collapse
No announcement yet.

API Shell'de çalışan bir programı beklemek

Collapse
X
 • Filtre
 • Zaman
 • Gösterim
Clear All
yeni mesajlar

 • API Shell'de çalışan bir programı beklemek

  Shellde çalışan bir programı beklemek ve kendi uygulamanızı bekletmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.
  Böylece kendi programlarınızdan çağıracağınız diğer programları bekleyebilirsiniz.
  Tüm kodu fare ile seçip copy yapın ve MS Visual Basic'i açıp General Declerations kısmından itibaren paste edin
   
  Private Type STARTUPINFO
  cb As Long
  lpReserved As String
  lpDesktop As String
  lpTitle As String
  dwX As Long
  dwY As Long
  dwXSize As Long
  dwYSize As Long
  dwXCountChars As Long
  dwYCountChars As Long
  dwFillAttribute As Long
  dwFlags As Long
  wShowWindow As Integer
  cbReserved2 As Integer
  lpReserved2 As Long
  hStdInput As Long
  hStdOutput As Long
  hStdError As Long
  End Type
   
  Private Type PROCESS_INFORMATION
  hProcess As Long
  hThread As Long
  dwProcessID As Long
  dwThreadID As Long
  End Type
   
  Private Declare Function WaitForSingleObject Lib "kernel32" (ByVal hHandle As Long, ByVal dwMilliseconds As Long) As Long
  Private Declare Function CreateProcessA Lib "kernel32" (ByVal lpApplicationName As Long, ByVal lpCommandLine As String, ByVal lpProcessAttributes As Long, ByVal lpThreadAttributes As Long, ByVal bInheritHandles As Long, ByVal dwCreationFlags As Long, ByVal lpEnvironment As Long, ByVal lpCurrentDirectory As Long, lpStartupInfo As STARTUPINFO, lpProcessInformation As PROCESS_INFORMATION) As Long
  Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long) As Long
  Private Const NORMAL_PRIORITY_CLASS = &H20&
  Private Const INFINITE = -1&
  Public Sub ExecCmd(cmdline$)
  Dim proc As PROCESS_INFORMATION
  Dim start As STARTUPINFO

  start.cb = Len(start)
  ' Shell the Application:
  ret& = CreateProcessA(0&, cmdline$, 0&, 0&, 1&, NORMAL_PRIORITY_CLASS, 0&, 0&, start, proc)
  ' Wait for the shelled application to finish:
  ret& = WaitForSingleObject(proc.hProcess, INFINITE)
  ret& = CloseHandle(proc.hProcess)
  End Sub
  '-----------------------------------------------------
  Private Sub Command1_Click()
  Dim today
  Dim MyDate
  today = Now ' önce bugünü bir değişkende saklıyoruz.
  MyDate = #7/14/1999# 'programın çalışacağı tarih
  Date = MyDate ' Change system date.
   
  ExecCmd "notepad.exe" 'istenen programın çalışması
  MsgBox "Program sonlandırıldı.", vbExclamation, "Terminated!" 'program kapandıktan sonra mesaj çıkıyor.

  Date = today ' tarih eski zamanına alınıyor.
   
  End Sub
İşlem Yapılıyor
X