Türksat otomatik arama frekansı bilgileri aşağıdaki gibidir ; Frekans : 12380 MHz Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical) Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 3/4 değerlerinin kanal tarama menüsünden girilerek 'Şebeke Taraması' yapılmasını yapınız >

Gösterilen Sonuçlar : 1 ile 13 arası , toplam 13

Konu: Nefi şiirleri ve hayatı

 1. #1
  satélite de expertos HIAMOVI's Avatar
  Bağlantı Tarihi
  22-12-2004
  Bölge
  Far Away from home.
  yaş
  37
  Mesajlar
  14,903
  Blog Entries
  7
  Teşekkür
  38
  51 Mesajda 55 Teşekkürü var.

  Varsayılan Nefi şiirleri ve hayatı

  Ağyâre nigâh etmediğin nâz sanırdım  Gazel

  Ağyâre nigâh etmediğin nâz sanırdım
  Çok lutf imiş ol âşıka ben az sanırdım

  Gamzen dili rüsvâ-yı cihân eyledi
  Billâh ben ol âfeti hem-râz sanırdım

  Seyr eylemesem âyînede aks-i cemâlin
  Hüsn ile seni meh gibi mümtâz sanırdım

  Ma'mûr idügin bilmez idim böyle harâbât
  Mestâneleri hâne-ber-endâz sanırdım

  Sihr etdiğini senden işitdim yine Nef'î
  Yoksa sözünü hep senin i'câz sanırdım

  Nefi

  "Ben Dostlarımı Ne Kalbimle Ne de Aklımla Severim.Olur ya Kalp Durur Akıl Unutur.
  Ben Dostlarımı Ruhumla Severim.O ne durur,ne de unutur"...Hz.Mevlana 2. #2
  satélite de expertos HIAMOVI's Avatar
  Bağlantı Tarihi
  22-12-2004
  Bölge
  Far Away from home.
  yaş
  37
  Mesajlar
  14,903
  Blog Entries
  7
  Teşekkür
  38
  51 Mesajda 55 Teşekkürü var.

  Varsayılan Konu: Nefi şiirleri ve hayatı

  Âşık olduk dâm-ı zülf-i yâre düşdü gönlümüz  Gazel

  Âşık olduk dâm-ı zülf-i yâre düşdü gönlümüz
  Akla uyduk bir garîb âvâre düşdü gönlümüz

  Gamdan âzâd olmağa bilmem ne çâre eylesek
  Kaldı hayretde acep bîçâre düşdü gönlümüz

  Âşık olmakdır yine evlâsı ammâ derd bu
  Bir mülâyim âfet-i mekkâra düşdü gönlümüz

  Çeşmi bir zahm urdu tîğ-ı gamze-i bürrân ile
  Göz yumup açınca yüz bin pâre düşdü gönlümüz

  Fâriğ olsak n'ola dilber sevmeden Nef'î gibi
  Hüsn-i hulk-ı şâh-ı meh-dîdâra düşdü gönlümüz

  Şevkımız yok zevk-i câm-ı l&#226l-i nâb-ı dilbere
  Şi'r-i hâkân-ı şeker-güftâra düşdü gönlümüz

  Hazret-i Sultân Murâd Hân-ı kerîm&#252ş-şân kim
  Şevk-i medhiyle garîb efkâra düşdü gönlümüz

  Cüst ü cû etdik âlem-i endîşede
  Iztırârî vâdî-i inkâra düşdü gönlümüz

  Nefi

  "Ben Dostlarımı Ne Kalbimle Ne de Aklımla Severim.Olur ya Kalp Durur Akıl Unutur.
  Ben Dostlarımı Ruhumla Severim.O ne durur,ne de unutur"...Hz.Mevlana 3. #3
  satélite de expertos HIAMOVI's Avatar
  Bağlantı Tarihi
  22-12-2004
  Bölge
  Far Away from home.
  yaş
  37
  Mesajlar
  14,903
  Blog Entries
  7
  Teşekkür
  38
  51 Mesajda 55 Teşekkürü var.

  Varsayılan Konu: Nefi şiirleri ve hayatı

  Âşıka ta'n etmek olmaz mübtelâdır n'eylesin  Gazel

  Âşıka ta'n etmek olmaz mübtelâdır n'eylesin
  Âdeme mihr ü mahabbet bir belâdır n'eylesin

  Gönlü dilberden kesilmezse acep mi âşıkın
  Gamzesiyle tâ ezelden âşinâdır n'eylesin

  N'ola ta'yin etse zabt-ı mülk-i hüsnü gamzeye
  Zülfü bir âşüfte-i ser-der-hevâdır n'eylesin

  Zülfüne kalsa perîşân eylemezdi dilleri
  Anı da tahrîk eden bâd-ı sabâdır n'eylesin

  N'ola olsa muztarib hâl-i dil-i uşşâkdan
  Sînesi âyîne-i âlem-nümâdır n'eylesin

  Olmasa Nef'î n'ola dil-beste zülf-i dilbere
  Tab'-ı şûhu dâma düşmez bir Hümâdır n'eylesin

  Nefi

  "Ben Dostlarımı Ne Kalbimle Ne de Aklımla Severim.Olur ya Kalp Durur Akıl Unutur.
  Ben Dostlarımı Ruhumla Severim.O ne durur,ne de unutur"...Hz.Mevlana 4. #4
  satélite de expertos HIAMOVI's Avatar
  Bağlantı Tarihi
  22-12-2004
  Bölge
  Far Away from home.
  yaş
  37
  Mesajlar
  14,903
  Blog Entries
  7
  Teşekkür
  38
  51 Mesajda 55 Teşekkürü var.

  Varsayılan Konu: Nefi şiirleri ve hayatı

  Bercesteler  Gönül ne gök ne elâ ne lâciverd arıyor
  Ah bu gönül bu gönül kendine derd arıyor
  * * *
  Ne tende cân ile sensiz ümmîd-i sıhhat olur
  Ne cân bedende gam-ı firkatinle rahat olur
  * * *
  Ne şeb ki kûyine yüz sürmesem ölürüm
  Ne gün ki kaametini görmesem kıyâmet olur
  * * *
  Mecnun ne bilir kaaide-i nâz u niyâzı
  Aşık mı sanır kendin o meczûb-ı muhabbet


  Nefi

  "Ben Dostlarımı Ne Kalbimle Ne de Aklımla Severim.Olur ya Kalp Durur Akıl Unutur.
  Ben Dostlarımı Ruhumla Severim.O ne durur,ne de unutur"...Hz.Mevlana 5. #5
  satélite de expertos HIAMOVI's Avatar
  Bağlantı Tarihi
  22-12-2004
  Bölge
  Far Away from home.
  yaş
  37
  Mesajlar
  14,903
  Blog Entries
  7
  Teşekkür
  38
  51 Mesajda 55 Teşekkürü var.

  Varsayılan Konu: Nefi şiirleri ve hayatı

  Ecel Mihriban Olur  Kasîde

  Gamzen ne dem ki tiğ çekip hûn-feşân olur
  Uşşâk-ı dil-figâra ecel mihribân olur

  Çeşmin o Kahraman-ı gazab-nâkdir senin
  Kim hışmı zâil olsa dahi bî-emân olur

  Kim gördü böyle Hindû-yı mest-i kemin-küşâ
  Kim bir hadengi âfet-i can-ı cihan olur

  Müjgânlarınla seyreden ol ebruvanı der
  Birden bu denlü tir nice der-kemân olur

  Gamzen suâle başlasa uşşâka her müjen
  Gûya lisân-ı hâl ile bir tercemân olur

  Gamzen görür itâb ile öldürdüğün bizi
  Durmaz girişme dahi ana hem-zebân olur

  Bu nâz u nigâh-ı tegâfül ki sende var
  Hızr olsa âşıkın sebeb-i terk-i cân olur

  Sen böyle nâz u şîve satınca gedâlara
  Narh-ı metâ-ı derd ü belâ râygân olur

  Yeksân ise yanında seven sevmeyen seni
  Hûbâna bu muâmeleden çok ziyân olur

  Râzî değilse ger buna nâmûs-ı dilberî
  Uşşâka derse böyle ihânet yamân olur

  Her nâ-mahâlle ruhsat-ı nezzâre ya neden
  Bir gün demez misin ki mahallinde kan olur

  Dil bu hevâ ile kafes-i teng-i sînede
  Mânend-i mürg-i bâl-şikeste tapân olur

  Kim gülşen-i ruhunda vere nağmeye karâr
  Tâ ol zamân ki bâğ-ı cihân pür-hazân olur

  Fikreyleyince dâm-ı girih-gîr-i zülfünü
  Bir hâlet elverir ki kafes gülsitân olur

  Zülfün mü ya gezende siyeh mâr-ı hambeham
  Kim pâsbân-ı genc-i nihân-ı miyân olur

  Yahut hümâ şikâr edici şâhbâzdır
  Dâim hevâ-yı sayd ile bî-âşiyân olur

  Gâhi halka durur pîç ü tâb ile
  Tuğr-yi hükm-i pâdişah-i hüsn ü ân olur

  Gâhî ki deste deste yatur yerde gûyiyâ
  Çârûb-ı âsîstân-ı memâlik-sitân olur

  Ol safder-i yegâne ki tâb-ı mehâbeti
  Cevşen-güdâz-ı Tehmeten ü Kahramân olur

  Diller döyer mi görmeğe cenk içre nîzesin
  Ol dem ki hûn-ı düşmen ucundan revân olur

  Saflar düzüp hücûm edicek hayl-i düşmene
  Dehşetle âsumân u zemîn pür-figân olur

  Oklar sihâm-ı kavs-i kazâdan nişân verir
  Peykân-ı tîr ise ecel-i nâgehân olur

  Evc-i hevâda sıyt-ı çekâçâk-ı tîğdan
  Âvâz-ı ra'd u sâika reh güm-künân olur

  Sensin o saf-şiken ki yazılsa menâkıbın
  Her muhtasar rivayeti bir dâsitân olur

  Hakka benem ol nâdire-perver ki her sözüm
  Bir tuhfe gibi elden ele armağân olur

  "Ben Dostlarımı Ne Kalbimle Ne de Aklımla Severim.Olur ya Kalp Durur Akıl Unutur.
  Ben Dostlarımı Ruhumla Severim.O ne durur,ne de unutur"...Hz.Mevlana 6. #6
  satélite de expertos HIAMOVI's Avatar
  Bağlantı Tarihi
  22-12-2004
  Bölge
  Far Away from home.
  yaş
  37
  Mesajlar
  14,903
  Blog Entries
  7
  Teşekkür
  38
  51 Mesajda 55 Teşekkürü var.

  Varsayılan Konu: Nefi şiirleri ve hayatı

  Ey dil hele âlemde bir âdem yoğ imiş  Kıt'a

  Ey dil hele âlemde bir âdem yoğ imiş
  Vâr ise de ehl-i dile mahrem yoğ imiş

  Gam çekme hakîkatde eğer ârif isen
  Farz eyle ki el'ân yine âlem yoğ imiş

  Nefi

  "Ben Dostlarımı Ne Kalbimle Ne de Aklımla Severim.Olur ya Kalp Durur Akıl Unutur.
  Ben Dostlarımı Ruhumla Severim.O ne durur,ne de unutur"...Hz.Mevlana 7. #7
  satélite de expertos HIAMOVI's Avatar
  Bağlantı Tarihi
  22-12-2004
  Bölge
  Far Away from home.
  yaş
  37
  Mesajlar
  14,903
  Blog Entries
  7
  Teşekkür
  38
  51 Mesajda 55 Teşekkürü var.

  Varsayılan Konu: Nefi şiirleri ve hayatı

  Hem kadeh hem bâde hem bir şûh sâkîdir gönül  Gazel

  Hem kadeh hem bâde hem bir şûh sâkîdir gönül
  Ehl-i aşkın hâsılı sâhib-mezâkıdır gönül

  Bir nefes dîdâr içün bin cân fedâ etsem n'ola
  Nice demlerdir esîr-i iştiyâkıdır gönül

  Dildedir mihrin ko hâk olsun yolunda cân u ten
  Ben ölürsem âlem-i ma'nâda bâkîdir gönül

  Zerredir ammâ ki tâb-ı âfitâb-ı aşk ile
  Rûzigârın şemse-i tâk u revâkıdır gönül

  Etse Nef'î n'ola ger gönlüyle d&#226im bezm-i hâs
  Hem kadeh hem bâde hem bir şûh sâkîdir gönül

  Nefi

  "Ben Dostlarımı Ne Kalbimle Ne de Aklımla Severim.Olur ya Kalp Durur Akıl Unutur.
  Ben Dostlarımı Ruhumla Severim.O ne durur,ne de unutur"...Hz.Mevlana 8. #8
  satélite de expertos HIAMOVI's Avatar
  Bağlantı Tarihi
  22-12-2004
  Bölge
  Far Away from home.
  yaş
  37
  Mesajlar
  14,903
  Blog Entries
  7
  Teşekkür
  38
  51 Mesajda 55 Teşekkürü var.

  Varsayılan Konu: Nefi şiirleri ve hayatı

  Siham-ı Kaza'dan  Gürci hınzırı a samsun-ı muazzam a köpek
  Kande sen kande nigehbani-i alem a köpek

  Vay ol devlete kim ola mürebbisi anun
  Bir senin gibideni cehl-i mücessem a köpek

  Ne gune kaldi meded devlet-i Al-i Osman
  Hey yazuk hey ne musibet bu ne matem aköpek

  Ne ihanetdür o sadra bu zamanda ki anun
  Olmaya sahibi bir Asaf-ı kerem a köpek

  Hidmet-i devlete sair vüzeradan göreler
  Bir fürumaye koca ayuyı akdem a köpek

  Bu mahlallerde ki Bagdadı ala şah-ı Acem
  Arz-ı rumu ede teshir Abaza hem a köpek

  Sattınız iki soysuz bir olup hanlığı
  Kimseyietmedünüz bu işe mahrem a köpek

  Paymal eylediniz saltanatın ırzını hem
  Yok yereoldı telef ol kadar adem a köpek

  Hiç hanlık satılır mı hey edebsiz hain
  Tutalım olmamış ol fitne muazzam a köpek

  Sen kadar düşmen-i devlet mi olur a hınzır
  Ne turur saltanatun sahibi bilsem a köpek

  Ehl-i dil düşmeni din yoksulu bir melunsun
  Öldürürlerse eğer can-be-cehennem a köpek

  Böyle kalur mu soysuzlar elinde devlet
  noldu ya gayret-i şahenşeh-i azam a köpek

  Hak götürdü arabı gitti hele dünyadan
  Kim götürse akabince seni bilmem a köpek

  File nacar meger yükledeler tabutunu
  Çekemez cife-i murdarunu adem a köpek

  Filler de çekemezse ne acep laşeni kim
  Var mı bir sencileyin div-i mülahhem a köpek

  Sen soysuz eşek ol Kirliorospu yaraşur
  Bindürüp sırtına teşhir edersem a köpek

  Nefi

  "Ben Dostlarımı Ne Kalbimle Ne de Aklımla Severim.Olur ya Kalp Durur Akıl Unutur.
  Ben Dostlarımı Ruhumla Severim.O ne durur,ne de unutur"...Hz.Mevlana 9. #9
  satélite de expertos HIAMOVI's Avatar
  Bağlantı Tarihi
  22-12-2004
  Bölge
  Far Away from home.
  yaş
  37
  Mesajlar
  14,903
  Blog Entries
  7
  Teşekkür
  38
  51 Mesajda 55 Teşekkürü var.

  Varsayılan Konu: Nefi şiirleri ve hayatı

  Tûtî-i mu'cize-gûyem ne desem lâf değil  Gazel

  Tûtî-i mu'cize-gûyem ne desem lâf değil
  Çarh ile söyleşemem âyînesi sâf değil

  Ehl-i dildir diyemem sînesi sâf olmayana
  Ehl-i dil birbirini bilmemek insâf değil

  Yine endîşe bilir kadr-i dür-i güftârım
  Rûzigâr ise denî dehr ise sarrâf değil

  Girdi miftâh-ı der-i genc-i ma'ânî elime
  Âleme bez-i güher eylesem itlâf değil

  Levh-i mahfûz-ı suhandir dil-i pâk-i Nef'î
  Tab'-ı yârân gibi dükkânçe-i sahhâf değil

  "Ben Dostlarımı Ne Kalbimle Ne de Aklımla Severim.Olur ya Kalp Durur Akıl Unutur.
  Ben Dostlarımı Ruhumla Severim.O ne durur,ne de unutur"...Hz.Mevlana 10. #10
  satélite de expertos HIAMOVI's Avatar
  Bağlantı Tarihi
  22-12-2004
  Bölge
  Far Away from home.
  yaş
  37
  Mesajlar
  14,903
  Blog Entries
  7
  Teşekkür
  38
  51 Mesajda 55 Teşekkürü var.

  Varsayılan Konu: Nefi şiirleri ve hayatı

  Yazanlar peykerim destimde bir peymâne yazmışlar  Gazel

  Yazanlar peykerim destimde bir peymâne yazmışlar
  Görüp mest-i mey-i aşk olduğum mestâne yazmışlar

  Bana teklîf-i zühd etmezdi idrâk olsa zâhidde
  Yazıklar kim anı âkil beni dîvâne yazmışlar

  Değildir gözlerinde sâye-i müjgânı uşşâkın
  Hatın resmin beyâz-ı dîde-i giryâne yazmışlar

  Benim âşık ki rüsvâlıkla tutdu şöhretim şehri
  Yazanlar kıssa-i Mecnûnu hep yâbâne yazmışlar

  Nice zâhirdir ey Nef'î sözünden dildeki sûzun
  Yazınca nüsha-i şi'rin kalemler yâne yazmışlar

  Nefi

  "Ben Dostlarımı Ne Kalbimle Ne de Aklımla Severim.Olur ya Kalp Durur Akıl Unutur.
  Ben Dostlarımı Ruhumla Severim.O ne durur,ne de unutur"...Hz.Mevlana 11. #11
  satélite de expertos HIAMOVI's Avatar
  Bağlantı Tarihi
  22-12-2004
  Bölge
  Far Away from home.
  yaş
  37
  Mesajlar
  14,903
  Blog Entries
  7
  Teşekkür
  38
  51 Mesajda 55 Teşekkürü var.

  Varsayılan Konu: Nefi şiirleri ve hayatı

  Yoklamazsın hîç var mı dilde dâğın yâresin  Gazel

  Yoklamazsın hîç var mı dilde dâğın yâresin
  Böyle mi gözler güzeller âşık-ı bîçâresin

  Âh ile derdi bilinmez âşık-ı bîçârenin
  Çâk çâk ede meğer âhı dil-i sad-pâresin

  Gördüğün öldürmedir kârı o hûnî gözlerin
  Koymaz anınçün elinden gamzeler gaddâresin

  Zülfüne bend etmesin yâ n'eylesin Mecnûn gibi
  Zabta kâdir olmayan âşık-ı dil-âvâresin

  Halka-i zülfünden eyler dil temâşâ ruhların
  Vermese hurşîde n'ola revzen-i nezzâresin

  Derdin izhâr etmek ister d&#226imâ Nef'î sana
  Sen de lutf et yokla bir gün dilde dâğın yâresin

  "Ben Dostlarımı Ne Kalbimle Ne de Aklımla Severim.Olur ya Kalp Durur Akıl Unutur.
  Ben Dostlarımı Ruhumla Severim.O ne durur,ne de unutur"...Hz.Mevlana 12. #12
  satélite de expertos HIAMOVI's Avatar
  Bağlantı Tarihi
  22-12-2004
  Bölge
  Far Away from home.
  yaş
  37
  Mesajlar
  14,903
  Blog Entries
  7
  Teşekkür
  38
  51 Mesajda 55 Teşekkürü var.

  Varsayılan Konu: Nefi şiirleri ve hayatı

  Nefi'nin Hayatı
  Erzurum-Hasankale'de (Pasinler) doğdu. Asıl adı Ömer'dir. Doğum tarihi konusunda kesin bilgi yok. Ama 1572 ya da 1582 olarak kabul edilir. İyi bir öğrenim gördü. Arapça ve Farsça öğrendi. İstanbul'a geldi. Nef'î mahlasını kendisine yakın dostu Müverrih Ali'nin verdiği söylenir. Çeşitli devlet memurluklarında bulundu. Hicivleri nedeniyle hiçbirinde tutunamadı. Nef'î, Divan Edebiyatı'nda hicvin en büyük şairidir. Kaside denince de önce Nef'î akla gelir. Sağlam bir tekniği, ağır bir dili, cesur bir söyleyişi vardır. Sihâm-ı Kaza adlı hicivlerini okuyan IV. Murad, bir daha hiciv yazmamasını istedi, bu konuda kendisinden söz aldı. Şair, verdiği sözü tutamadı. Kimi kayhaklara göre Padişah IV. Murat, kimi kaynaklara göre de Vezir Bayram Paşa, hicviyeleri nedeniyle, Nef'&#238yi 1635 yılında öldürttü. Türkçe Dîvân, 210 şiirden oluşan Farsça Dîvân ve hicviyelerini topladığı Siham-ı Kaza adlı eserleri vardır. Türkçe divan'da gazellerin yanısıra 15 rubaisi de yer alır. Ünlü baharriye'sini ise Bak&#238ye nazire olarak yazdığı söylenir.

  "Ben Dostlarımı Ne Kalbimle Ne de Aklımla Severim.Olur ya Kalp Durur Akıl Unutur.
  Ben Dostlarımı Ruhumla Severim.O ne durur,ne de unutur"...Hz.Mevlana 13. #13
  satélite de expertos HIAMOVI's Avatar
  Bağlantı Tarihi
  22-12-2004
  Bölge
  Far Away from home.
  yaş
  37
  Mesajlar
  14,903
  Blog Entries
  7
  Teşekkür
  38
  51 Mesajda 55 Teşekkürü var.

  Varsayılan Konu: Nefi şiirleri ve hayatı

  NEFİ  ors('nefi');no kitty!

  1. <LI value=1>17. y&#252;zyılın &#246;nemli divan şairi, &#252;&#231; padişah eskitmişse de en &#231;ok dorduncu murat doneminde yasamis ve onunla sıkı fıkı olmuştur**. en &#231;ok kasidelerinde başarılıdır. osmanlıca ve fars&#231;a divanı vardır. sihami kaza eserinde hiciv şiirlerini toplamıştır. d&#246;rd&#252;nc&#252; murat tarafından daha fazla hiciv yazmaması i&#231;in uyarılmış (bir rivayete g&#246;re bir g&#252;n padişah limonlukta siham-i kazayi okurken g&#246;k g&#252;rlemiş ve yakınlara bir yıldırım d&#252;şm&#252;ş, padişah da bunu bir işaret olarak algılamıştır), ancak hicivlere devam edince (son olarak sadrazama yazmıştır) "evlat gibi sevdiği" ve "onu baba gibi seven" dorduncu murat'ın emriyle boğdurulmuştur. fuat koprulu'ye gore ise bu hicivde asıl eleştirilen sadrazam değil padişahın kendisidir ve bu y&#252;zden &#246;fkeye kapılmıştır, zaten nefi'yi bir veziri i&#231;in feda etmeyecek kadar &#231;ok sevmektedir. nefi &#246;zellikle kelime oyunlarında başarılıdır, şiirlerinde duygudan &#231;ok d&#252;ş&#252;nce (her ne kadar divan şiirinde d&#252;ş&#252;nce yok dense de) &#246;nemlidir. (iratus, 27.01.2002 14:35 ~ 02.02.2002 12:36)


   <LI value=2>tahir efendi bana kelp demiş
   iltifatı bu s&#246;zde zahirdir,
   maliki mezhebim benim zira,
   itikadımca kelp tahirdir.

   dizelerinin sahibi.

   burda tahir isiminin aynı zamanda temiz anlamına gelmesi ve maliki mezhebinden insanların k&#246;peği * temiz * bir hayvan olarak kabul etmeleri &#252;zerine bir n&#252;kte yapılmıştır. (alp turac, 16.03.2002 03:47 ~ 03:50)


   <LI value=3>(bkz: tahir/2) (kitkat, 16.03.2002 03:51)


   <LI value=4>naima tarihi'nde, nef'&#238; bey hakkındaki, yukarıdaki rivayet doğrulanmıştır.. ş&#246;yle ki, iv. murat, beşiktaş'taki k&#246;şk&#252;nde eğleşirken, nef'&#238; beyin "sih&#226;m-ı kaz&#226;" adlı yergi kitabını okuyası gelmiştir.. lakin tam kitabı a&#231;mış okurken, g&#246;k g&#252;rleyip, tahtın hemen yakınına yıldırım d&#252;şeyazmıştır.. sinirden k&#252;plere binen murat, kitabı par&#231;a pin&#231;ik edip, derhal nef'&#238yi huzuruna &#231;ağırttırmış ve bir daha yergi yazarsa "yukarıda mevla var demem, alırım aklını" diyerek şairi korkutmuştur.. e nef'&#238; bey de &#231;aresiz, bir daha yergi yazmayacağına t&#246;vbe etmiştir tabii; fakat birka&#231; yıl sonra, vezir bayram paşa'ya g&#252;cenen şair, yine kendini tutamamış ve d&#246;kt&#252;rm&#252;şt&#252;r kasidesini murat'ın g&#246;z&#252;ne baka baka..

   naima bey, nef'&#238; beyin &#246;ld&#252;r&#252;l&#252;ş&#252;n&#252; ş&#246;yle aktarmaktadır bizcağızlara:

   "padişah hazretleri, &#231;ok &#246;zel bir mecliste:

   - nef'&#238;, bir taze hicvin yok mudur? dey&#252; sual ile ağzın arayıp ol dahi bayram paşa hicvini padişaha sundukta, okuyup beğenir gibi davranıp daha sonra bayram paşa'yı &#231;ağırıp hicvi g&#246;sterip katline izin verdiler.
   bayram paşa, katline yetkili olup sarayına geldikte, adam g&#246;nderip nef'&#238;-yi fakiri &#231;ağırıp g&#226;fil&#226;ne geldikte pek &#231;ok azarladıktan sonra:

   - kaldırın! deyip saray odunluğunda habs ve orada boğup dery&#226;ya attılar.

   maan-z&#226;de h&#252;seyin bey'den işittim: bayram paşa, nef'&#238yi tutuklamaya ferman edip taşra &#231;ıkardıklarında, boynu-eğri, &#231;avuşbaşı imiş; bir kaba kişi olmakla, nef'&#238nin &#246;n&#252;ne d&#252;ş&#252;p:

   - gel, nef'&#238; efendi, odunlukta bir hiciv d&#252;zecek kişi vardır, gel g&#246;r! dey&#252; s&#246;z dokundurmuş. nef'&#238; hayattan me'y&#251;s olup:

   - y&#252;r&#252;, bildiğinden kalma bre mel'&#251;n! demiş ve sağa sola &#231;ok kaba k&#252;f&#252;rler etmiş." (atlantisten gelen zekiye, 28.03.2002 23:14)

  2. nefi hakkında idam fermanı verilince onu &#231;ok seven etkin ve yetkin biri onun affı i&#231;in istida (dilek&#231;e) yazmak istemiş. bu şahıs zenciymiş. dilek&#231;eyi yazarken kağıda m&#252;rekkep damlatmış ve telaşlanmış. nefi tutamamış kendini ve demiş ki:
   -telaşlanmayınız efendim; m&#252;barek terinizdir
   eleman da sinirlenip yırtmış dilek&#231;eyi. (avasas, 28.03.2002 23:30)

  "Ben Dostlarımı Ne Kalbimle Ne de Aklımla Severim.Olur ya Kalp Durur Akıl Unutur.
  Ben Dostlarımı Ruhumla Severim.O ne durur,ne de unutur"...Hz.MevlanaKonu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Bu konuda gezinen 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. 23 Nisan Şiirleri
  Gönderen fuga konu Roman-Hikaye-Siir bölümünde
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 23-04-2007, 12:02
 2. Fuzuli şiirleri
  Gönderen HIAMOVI konu Roman-Hikaye-Siir bölümünde
  Cevaplar: 37
  Son Mesaj: 24-06-2006, 11:47
 3. Orhan Veli Kanık hayatı ve şiirleri
  Gönderen HIAMOVI konu Genel Kultur bölümünde
  Cevaplar: 22
  Son Mesaj: 26-05-2006, 14:42

Bookmarks

Gönderim Kuralları

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazamazsınız
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok
 • Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
 •  
Desteklediklerimiz
aiofiles.Com , cfturkey.com, birbirgidiyor.com,MTP Patent ve Marka Tescili,Butik Düğün ve Bebek Fotoğrafçısı,RC MARKETİM,MERSİN RC, Filbox , Digitürk İnternet , Digitürk , Digitürk