Announcement

Collapse
No announcement yet.

Osmanlı Padişahları gerçekten Türk’e sövmüşler midir?

Collapse
Konu Kapalı.
X
X
 • Filtre
 • Zaman
 • Gösterim
Clear All
yeni mesajlar

 • Osmanlı Padişahları gerçekten Türk’e sövmüşler midir?


  Bu günlerde bazı çatlak seslerin yükseldiği şu dönemde Osmanlının Türklere küfür ettiği gibi bazı asılsız söylemleri çevreye yayanlara bir sezleniş olarak bu değerli kaynağı aynen scannerdan tarayıp buraya aktarıyorum.

  Prof. Ahmet Akgündüz'e Bu değerli eser için sonsuz teşekkürler ediyorum.

  Bazı yazarların iddia ettikleri gibi, Osmanlı Padişahları gerçekten Türk’e sövmüşler midir? Kanunnâmelerde veya bazı tarih kitaplarında yer alan “Etrâk-ı bî idrâk = İdrâksiz Türkler” tabirleri nasıl açıklanabilir?


  Önemle ifade edelim ki, yabancı tarihçiler Türk kelimesini Müslüman tabiri ile eş anlamlı olarak kullanmışlardır. Osmanlılardan bahsederken Türkler dedikleri gibi, Fâtih’den veya Osmanlı Padişahlarından bahsederken de Büyük Türk tabirini kullanmaktadırlar. Zamanla Türk ve Müslüman kelimeleri Müslüman dünyada da eş anlamlı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Nitekim şu anda Arnavutluk gibi Balkan Müslümanları, “Hangi dindensin?” sorusuna, “Elhamdülillah Türk’üm” cevabını vermektedirler. Pakistandaki sözlüklerde de, Türk kelimesi açıklanırken, “mahbûb ve müslim” kelimeleriyle açıklanmaktadır.

  Bu kısa izahdan sonra Osmanlı kaynaklarındaki ve Kanunnâmelerindeki izahlara geçebiliriz.

  Evvela, özellikle hakkında en çok dedikodu edilen Fâtih devri Kanunnâmelerinde, Türk tabiri, tamamen Müslüman kelimesine eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Mesela, Fâtih’in Ceza Kanunnâmesinde, “15. Eğer biregû hamr içse, Türk veya şehirlü olsa, kadı ta‘zir ura. iki ağaca bir akçe cürm alına”. Yani, bir kişi içki içse, Müslüman (Türk Müslüman manasına kullanılmaktadır) ve şehirlü olsa, hadd-i şirb olarak vurulacak olan 80 sopanın yanında para cezası alınması emr olunmaktadır veya sopa cezası uygulanmadığı takdirde para cezası uygulanacaktır. Bir diğer misâl, Yeniçeri Kanunnâmesinde bulunmaktadır: 37. Maddede Türk evlâdının acemi oğlanları arasına ve dolayısıyla yeniçeri teşkilâtına alınmasına karşı çıkılırken, buradaki Türk’den kasdın Müslüman olduğunu biliyoruz. Zira başlangıçta, Müslüman gençler bu teşkilâta alınmamaktadırlar. Nitekim 38. Maddede “...kâfir evlâdın cem’ eylemekte fâide odur kim...” diye izah getirilmektedir.

  Burada şunu da belirtmekte fayda vardır ki, kapı kulu ocaklarına Müslümanların alınması baştan beri yasaktır. Gerçekten bu kural çiğnenmeye başlanınca, sistem bozulmuş ve bazan paşaların çocukları dahi torpille kapı kulu ocaklarına alınır olmuştur. İşte bu konuyu dile getiren Koçi Bey, Türk’ü Müslüman anlamında kullanarak ve hür insanların bu teşkilâta alınmalarını tenkit ederek şöyle demektedir:

  “80. Kânûn ve zabt ve edeb ahvâllerinden evvelâ iç oğlanları kadîmü’l-eyyâmdan devşirme veyâhûd sahîh kul cinsi pîşkeş ola-gelmişdir. Şimdiki hâl ise ekseri İstanbul’un şehir oğlanları ve Türk ve dahi Kürd ve Ermeni ve Arab ve Çingâne ve Yehûd oğlanları olub on oğlandan bir sahîhce devşirme veyâhûd kul cinsi yokdur. Bu takdîrce ol makûle oğlanlar taşraya çıkub Kul tâ’ifesine zâbit olub ağa oldukda veyâhûd bir memlekete vâlî olduklarında ahvâlleri ma‘lûm ve ehl-i basîret katında hafî değildir. Nümûneleri dahi görülmüş ve görülür.

  İmdi eğer bu makûle eşhâs-ı muhtelife Saray’a kullanmak câ’iz olsa idi, selefde olan sâhib-i ukalâ-i devlet devşirme ve kul cinsini kânûn etmezlerdi. Hemân İstanbul’dan ve sâ’ir kasabalardan buldukları eşhâsı alub pîşkeş deyû Saray’a koyarlardı.”

  Koçibey’in, Kapıkulu ocaklarındaki sistemi bozan sebepleri anlatırken Kapıkuluna yasak olduğu halde son zamanlarda alınan grupların arasında yer alan Türk, Kürd, Arab, Yahudi ve Çingene’yi yan yana zikretmesi, Türk’ü Çingene ve Yahudi ile eş tutması manasına alınamaz. Böylesi bir yorum, kapıkulu sistemini bilmemek demektir. Yukarıdaki ifadeler çok açık bir şekilde bunu anlattığından dolayı, meselenin üzerinde durmak istemiyoruz.

  İkinci olarak, Osmanlı Devleti, yeniçeri olmak üzere toplanan gençlerin acemi ocağında eğitilmesinden evvel, Müslümanlaştırmak ve Türkçe öğretmek üzere, Türk üzerine verilmesini kanun haline getirmiştir. Türk üzerine verilmeğe Türk’e vermek de denir. Acemilerin ocağa alınmalarından evvel Anadolu’da Türk çiftçisinin yanına verilerek zirâ‘at işlerinde kullanılmaları ve bu arada Türkçe’yi ve İslâm ahlakını öğrenip benimsemeleri gayesiyle Türk ailelere muvakkaten verilmelerine Türk’e vermek denirdi. Bu kanun, Türk düşmanı diye ifade edilen Fâtih zamanında kanun hükmü haline getirilmiştir. Kanun maddesi şöyledir:

  “24. Ve acemi oğlanının cem‘ olunub bir uğurdan ikişer akçe ile yeniçeri olmak Sultân Murâd Hân zamanında ref‘ olunub birer akçe ulufe ile acemi oğlanı eyledikleri gibi birer akçe ile bir uğurdan acemi oğlanı olmak dahi ref‘ olunub Türk üzerine verilmek dahi Fâtih-i İslâmbol Sultân Muhammed Hân zamanında olmuşdur”.

  Şu madde daha da enteresandır ve aslından okumak zaruridir:

  “25. Ve olmağa bâ‘is oldur kim, ol zaman kim, sa‘âdetle İslâmbol’u feth eyledikleri zamanda Eğri Kapu[1] kurbünde Tekfur-ı makhûrun sarayına konub Ayasofya Câmi‘’inin çanların yıkub minârelerin binâ edüb cum‘a namazına azîmet buyurub geri saraylarına döndüklerinde yeniçeri ocağı yoldaşları Padişah-ı cihân-penâh Hazretlerini selâma durduklarında Padişah-ı âlem-penâh Hazretleri sağına ve soluna selâm vericek içlerinden birisi “Aleyküm’üs-selâm Muhammed Beşe[2]“ dedi. Padişâh dahi Saray’a gelicek ol zamanda Düstur-i a‘zamları olan Mahmûd Paşa’yı da‘vet edüb “Lala! Bu oğlan benim selâmımı aleyküm selâm Muhammed Beşe deyü almakdan murâd nedir? Ve bu nasıl selâm almakdır?” deyicek, Mahmûd Paşa bunların kâfirden müselmân olub ümmî olduklarını ve bunların yanında “Beşe” demekden azîm ta’zîm olmaduğunı bir bir beyân edicek Padişah Hazretleri dahi etti: “Lala, dediğin gerçekdir. Amma kaçan bu denlü Türkçe bilmemek ne âlemi vardır? Bunları bari cem‘ eyledikden sonra Türk üzerine verüb Türkçe’yi öğrense ve belâya mu‘tâd olub ba‘dehû ulûfeye yazdırub ve ba‘dehû kapuya çıkarsalar, dahi sefer-i zafer‑âsâra gönderseler olmaz mı? idi”[3].

  Üçüncü olarak, bazı tarih ve fıkıh kitaplarında geçen Etrâk-i bî idrâk yani idrâksiz Türkler ifadesine gelince, bu tabir daha ziyade göçebe halinde yaşayan ve genellikle avamdan olan bazı Türkmenler ile Anadolu’da Şi’anın tahrikiyle isyan eden Celâliler için kullanılmıştır. Nitekim benzeri bir tabir de Ekrâd-ı bî idrâk şeklindedir. Bizce asıl önemli olan, bu tabirin, Anadoluda Celâlî isyanlarını çıkartan ve Osmanlı Devleti’nin ayak bağı bulunan Şii Türkmenler için kullanıldığını gayet açık bir şekilde kanunname metinlerinden anlayabilmemizdir. İbn-i Kemal başta olmak üzere, bütün mu’teber Osmanlı tarihçileri, Osmanlı Devleti’nin yıkımına sebep olan isyancı gruplar için ve özellikle de Şi’î grupları kasdederek, Kızılbaş-ı Evbaş, Etrâk-i Nâ-pâk, Etrâk-i bî idrâk, Ekrâd-ı bî akl u din, cemâ’at-ı kallaş, şeytan kulu, müfsid-i fâsid-i’tikâd ve benzeri tabirleri kullanmaktadırlar. Bununla Türklerin veya Kürtlerin idrâkli veya idrâksiz olanlarının bulunacağını ve isyan eden gruplara bu sıfatın verildiğini hemen anlamak mümkündür. Bu sıfatı bütün bir millet için kullandıklarını söylemek mümkün değildir.

  Burada şunu ifade edelim ki, Türk milletine düşman olan bir devlet, resmî dilini Türkçe eylemez; topladığı Hıristiyan gençleri, ahlakını ve lisanını öğrenmek üzere Türk ailelere vermez; Sultânu Selâtîn’il-Arab ve’l-Acem ve’t-Türk ünvanını sahiplenmez; ayrıca kanunnamelerinde Türk kelimesini Müslüman ile eş anlamlı olarak kullanmaz[4].  [1] Eğri Kapı: Edirne Kapı yakınlarında bir sur kapısıdır.

  [2] Beşe: Paşa kelimesinin muhaffef şeklidir ve daha ziyâde yeniçeriler arasında kullanılır.

  [3] Türk üzerine vermenin ne demek olduğunu, bu madde en güzel şekilde anlatmaktadır.

  [4] Fâtih Ceza Kanunnâmesi, md. 15. Bkz. Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, c. I, sh. 349; Yeniçeri Kanunnâmesi, md. 24-30, 37, 38. Bkz. Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, c. IX, sh. 135 vd.; Siyâsetnâme, md. 99. Bkz. Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, c. IV, sh. 163; Dalkıran, Sayın, İbn-i Kemal ve Düşünce Tarihimiz, İstanbul 1997, sh. 57; Bazı farklı yorumlar için bkz. Yılmaz, Mevlüt Uluğtekin, Osmanlı’nın Arka Bahçesi, Ankara 1988, muhtelif yerler; Meram, Padişah Anaları, Muhtelif yerler.


  Softcam Forum @Zorbeyak' tan Alıntıdır.
  Teşekkürler

 • #2
  Konu: Osmanlı Padişahları gerçekten Türk’e sövmüşler midir?

  Turke sovup sovmedıklerını bılmem ama şu soru hep kafama takılır. Osmanlı padışahları neden turk kadınlarıyla evlenmemışlerdır. Bunu hep merak ederım. Onun ıcın acıkcası osmanlı yonetımını hıc sevmemışimdır. Oysakı turk kadını gıbısı varmı. Bunu kurtuluş savasında m.kemal'in yanında savaşarak gosterdıler. Kurtuluş savası sehıtlerımızı saygıyla anıyorum.

  Yorum


  • #3
   Konu: Osmanlı Padişahları gerçekten Türk’e sövmüşler midir?

   arkadaşlar osmanlı padişahlarının hiç biri türk değildir.çünkü osmanlı padişahları hep slav kökenli hatunlarla evlenmişlerdir ve bu nedenle zamanla türk genetik yapısı değişmiştir.yetişen osmanlı padişahları saray kültüryle yetişmiştir.türk kültürlerinden haberleri bile yoktur.bu nedenledirki türklere her zaman sövmüşler ve onları aşşağılamışlar.600 yıl bize türk olduğumuzu unutturmaya çalışmıştırlar ve bize arap kültürünü aşılamışlardır.oysa MUSTAFA Kemal ve arkadaşalrı bize eski alparslan dönemindeki türk ruhumuzu tekrar kazandırıp kurtuluş savaşını kazandırmışlardır.biz osmanlı dönemindeki dedikleri gibi köpek bir millet değil damarlarında asil bir kan taşıyan milletiz.mustafa kemal ve aziz şehitlerimzin önünde saygıyla eğiliyorum.

   Yorum


   • #4
    Konu: Osmanlı Padişahları gerçekten Türk’e sövmüşler midir?

    Sayın dorian24 herhalde aşağıdaki yazımızı tam okumadınız.

    !Osmanlı Türklere küfür etti tezini çürütmek ve milletimiz aleyhine bizi Osmanlıya Karşı düşman etmeye çalışan dış mihrakların oyunlarını açık etmek için bu konuyu detaylıca araştıran hocamızın bu yazısını bu alana taşıdık.

    Lütfen yazıyı tekrar etüd edin.Osmanlı Kendi Milletine sizin dediğiniz hitap veya ima yolu ilede olsa bir hakareti söz konusu değildir.Böyle bir bilgi hiç bir resmi kayıtta yoktur.Bahsettiğiniz hakaret dolu sözleride herhalde bir padişah sokağın ortasında etmedi.

    Bu konu ile ilgili bildiğiniz şu padişah şurda söylemiş yada osmanlının şu arşivinde veya herhangi bir kaynak varsa lütfen bizle paylaşın Osmanlıca dahi olsa tercüme edip paylaşalım bizde gerçekleri öğrenelim.

    Yorum


    • #5
     Konu: Osmanlı Padişahları gerçekten Türk’e sövmüşler midir?

     arkadaşım yazıyı tekrar iyice okudum ve sanada tekrar okumanı tavsiye ederim.yazıya ilişkin bir şer söylemek istiyorum.öncelikle yazının sonunda resmi dil t türkçe kabul edilmiştir diyo ancak senin verdiğin bu yazı ve diğer bütün osmanlı belgeleri neden osmanlıcadır bana bunun açıklamasını yaparmısın.ayrıca türk ve müslümanlığın eş olduğu konusuna gelince.türkler müslümanlıktan öncede vardı ve var olmaya devam edecektir.sen bu yazıyı buraya yazmadan önce iyice araştırman gerekirdi.gagavuz türkleri osmanlı içinde yaşamaış olan ve halada şuan varlığını sürdüren bir milleayrıca ttir ve bunlar hristiyandır.burda yola çıkarak türk kelimesinin müslümanla aynı anlamda kullanılması yanlıştır ve böyle bişeyde yoktur zaten.ayrıca yazıda kapıkulu sisteminden bahsedilmekte ve bu sistemi bilenlerin türkleri çingene ve yahudi lerle bir tutlmayacağını bilmesi gerektiği söylenmektedir.peki hemen şu soru akla geliyor neden türkler yada diğer milletlerden insanlar kapıkulu askerleri içine alınmıyo osmanlının bi güvensizliğimi var türklere karşı yoksa türklere kaypak diyen bi zihniyetin ürünümüdür bu?ayrıca ilk yazımdaki soruların cevabınıda veririsin sevinirim.padişahlar neden hep slav kökenli hatunlarla evlenmiştir?bu devirler süren evlenmeler padişahların türk genetik yapısını değiştirmemiştir bi soru daha osmanlı türk kültürü adına bugüne ne bırakmıştır?bugün geri kalmamızın tek sebei osmanlının bize aşıladığı arap kültürü ve kapalı zihniyettir.matbba yı 200 yıl sonra kabul eden bir zihniyetten ne beklersin.ayrıca son bişey daha yazıda genc oğlanların yetiştirilmek üzere türklerin yanına verildiği söylenmektedir bunun da açıklaması çok basittir çünkü türkler çalışkandır kültürüne bağlıdır büyük küçük sevgisini bilir,değerlerine sahip çıkar,itaat etmesini bilir,fatih bunu bilgiği için türklerin yanına verilmesini emretmiştir türkleri çok sevdiğinden değil.oysaki osmanlı padişahlarının hiç birinin türk kültüründen haberi yoktur eğer olsaydı taht kavgalarına girip kundaktaki kardeşini yada büyük kardeşini zehirlemez yada boğazlatıp öldürmezdi.bende istediğin jaynaklarıda şuan istanbulda olmadığım için sana veremiyorum ama en kısa zamanda sana onlarıda ulaştırırım.ayrıca rica ediyorum türk =müslüman ibaresini kafanızdan atın türk=türktür.saygılar

     Yorum


     • #6
      Konu: Osmanlı Padişahları gerçekten Türk’e sövmüşler midir?

      merak ediyorum: Tarihe baktigimizda en eski ve koklu uygarliklarin basinda osmanli yani batinin deyimiyle ottoman ve yunan uygarliklari geliyor. Daha dun kurulan amerika bile gecmisiyle gurur duyup yuceltmeye calisirken BIZLER tarihimize neden dusmanlik yapiyoruz. Oysa sanli bir gecmisimiz oldugunu asla unutmayalim ve bati diye ovdugumuz avrupanin da tarihini inceliyelim ve ondan sonra inaniyorum sizler de benim gibi dusuneceksiniz. Herkese selamlar.

      Yorum


      • #7
       Konu: Osmanlı Padişahları gerçekten Türk’e sövmüşler midir?

       ya öner usta sen ne şanlı geçmişinden bahsediyosun.osmanlının savaşmaktan gittiği yerleri yakıp yıkmak mallarına el koymak ve oraya bir vali atayıp vergiye bağlamaktan başka ne yapmıştır.osmanlının camiler dışında bugüne bıraktığı bir eser varmıdıdr.fransız devriminden sonra bilime ayak uydurabilmişmidir.feodal toplumdan demokratik topluma geçmişmidir?1800 lerin sonlarında herkes sanayi devrimi gerçekleştirirken osmanlı nerdeydi?arkadaşalr birşeye körü körüne bağlanmayalım.somut gerçeklerle savunalım lütfen.3 kıtada yaşamışız ama bugün avrupanın neresinde türkçe konuşulur bana söylermisin?oysaki bugün afrikadaki fransız ve ingiliz eskki sömürgelerinin hepsi ya fransızca yada ingilizce konuşur.buna bakarak ne şanslı geçmişimiz varmış siz karar verin.son bişey daha osmanlıyı inkar etmeyelim onun hatalarını görelim ve onun gibi hiçbir zaman olmayalım.saygılar

       Yorum


       • #8
        Konu: Osmanlı Padişahları gerçekten Türk’e sövmüşler midir?

        arkadaşlar hiç olmazsa osmanlı bugün amerika-fransa-ingiltere gibi okyonuslar aşıp milletleri ve ülkeleri mazlum haline getirmemiştir değilmi???

        Büyümek ve genişlemek her ulusun kafasında yer alan bir düşüncedir (bu düşüncenin dışında tutacağımız bir çok ülke var tabiki)
        Üyelere Özel Konuları Görebilmek İçin Lütfen ÜYE GİRİŞİ Yapınız        HAYDI IPTV YAPALIM

        TBS 6991 Dual Tuner Dual CI Tv kartı linux sürücü yükleme

        LÜTFEN OKUYUN


        Yorum


        • #9
         Konu: Osmanlı Padişahları gerçekten Türk’e sövmüşler midir?

         özkan arkadaşım yazımı okumadın galiba .osmanlı 3 kıtada yaşamış ve her gittiği yeri vergiye bağlamış yıllarca inim inim inletmiştir.neden acaba osmanlı ya karşı sık sık ayaklanma çıkmıştır.ayrıca osmanlı bir ulus develeti değil ümmetçi bi zihniyete sahip sömürgeci bi devlettir.ek bir bilgi daha bugün amerika birleşik devletri osmanlının yeni ve biraz farklı bir modelidir.osmanlıda eyalet sistemi ve eyaletleri yöneten valiler(amerikadaki valilik gibi) amerikada aynen uygulanmaktadır.ama diyeceksinizki neden osmanlı ayakta klamadıda amerika şimid süper devlet oldu bu sistemle?amerika bilimi ve teknolojiyi arkasına aldı değişen dünyaya ve fransız ihtilanin sonuçlarını iyi özümsedi.osmanlıda bunu yapsaydı ve demokratik bi yapıya dönüşebilseydi bugünkü ingiltere gibi olabilirdi,yani kraliyet yada padişahlık sembol olarak kalırdı.Mustafa kemalin bir osmanlı askeri olduğu unutulmamalı eğer osmanlı ve vahdettin hıyanetlik yapmasaydı sizce Atatürk osmanlıyı devirirmiydi?saygılar
         Son düzenleme dorian24; 22-02-2005, 22:46.

         Yorum


         • #10
          Konu: Osmanlı Padişahları gerçekten Türk’e sövmüşler midir?

          arkadaşlar ayrıca bu siteye ve tartışmacı arkadaşalra bi övgüm olacak.böyle bi önemli konuyu tartışmayı demokratça ve saygıyla tartıştığımız için hepinize saygılarımı sunuyorum.eğer yazılarımda szilerin değerlerine saygısızlık yaptımsa özür dilerim ama bilgilerimizi paylaştıkçada doğrularıda bulabiliriz.saygılar

          Yorum


          • #11
           Konu: Osmanlı Padişahları gerçekten Türk’e sövmüşler midir?

           Dorion arkadasim gercekten seviyeli bir tartisma. Ama koru korune bir tarihe bagli degilim fakat sukadarini belirteyim:Bati medeniyetine baktigin zaman da tamamiyle somurulere dayali ve bu somurulere okadar alismislar ki hala nasil yeni somuruler bulabiliriz dusuncesi icindeler. Gunumuzde de ornekleri cok fazla. Tabiki osmanli da gittigi ulkelerden bir bedel almis ama bugun demokrasinin besigi diye ge****n fransanin Cezayirden aldigi gibi bir bedel degil. Fransa ve buna benzer ulke insanlari tarihleriyle gurur duyuyor da ben niye duymayayim.Daha dunekadar bize azinlik haklari diye bagiran fransa bugun diyor ki benim ulke butunlugum soz konusu oldugu zaman ben azinlik falan dinlemem diyor. Bakin ben yaklasik bes yildir resmi bir gorevden dolayi Fransada yasiyorum. Ve inanin bu ulkedeki garip uygulamalar bizlerin dusundugunden cok farkli. Sizin isminiz Ahmet,Mehmet vb..... ise siz ikinci sinif insansiniz. Onun icin su an kendi ulkemi mumla ariyorum ve yakinda donmeyi dusunuyorum.Cunku Baska Turkiye Yok.Bir istanbulun yaninda Paris sifir kalir benim insanimin sicakligi,insanligi her seye deger saygilar.

           Yorum


           • #12
            Konu: Osmanlı Padişahları gerçekten Türk’e sövmüşler midir?

            Sayın dorian24 öncelikle size teşekkür ederim.Şanlı ejdadımızın ta derinine kadar gittiniz.Siz fazla ülkemiz ve şanlı ejdadımız aleyhine yapılan lobiden etkilenmişsiniz bu tip lafları genelde ülkemiz aleyhine sürekli lobi faliyetleri yürüten ve soykırıma uğradıklarını söylüyen osmanlı aleyhtarı gruplar kullanmakta ve biz bunlarla bir tek yutdışında değil ülkemizde de mücadele etmekteyiz.Yanlış anlamayın onlardansınız ithamında bulunmuyorum.Sadece onların kullandığı bir teknikle cevaplar verdiğiniz için söylüyorum.Konu Osmanlı türke sövmüşmüdür biz gittik osmanlı öncesi Türk yapılanmasına kadar buda güzel değişik bir boyut kazandırdınız olaya burda ne osmanlı milliyetçiliği yapıyoruz nede Türk milliyetçiliği kimseyi savunmak gibi bir durum söz konusu değil.

            Gelelim 2 meseleye resmi dil türkçedir doğru söylemişsiniz.Üyelerimiz ve siz anlaya bilecekseniz Osmanlıca yada farsça yazayım ben metinleri okurum ve sadeleştirip siz arkadaşlarımla paylaşırım siz konuya renk kattınız.Burda sizin gibi tepki veren üyelerimiz hiç olmadı bu sebepten size çok teşekkür ederim. bazı arkadaşlar merak ettiği metinleri zorbeyak usta şunu bize tercüme et bu ne diyor veya şu nedemek diye soruyor.Siz gittiniz bana soruyorsunuz bu padişahlar neden gitti şunu kadını aldı bunla evlendi

            Cevap çok basit esasında şu anda da milletimiz son 10 yıldır bunu yaşıyor ve sizlerde avrupada bunu yaşıyorsunuz rus ve doğu blogu ülkelerin cillop gibi manitalarını görünce adamlar ne yapsın padişahta olsa dediğiniz gibi arap köklerinden gelen bu adamlar beyaz teleme peyniri gibi hatunları görünce kara kuru hatunları ben ne yapayım dedi her halde.Bakın Osmanlı hiçbir zaman sizin o evunerek bahsettiğiniz avrupalılar gibi menfaati için bir başka ülkenin prensesinide alayımda topraklarım büyüsün gücüme güç katayım dememiştir.Deseydi katarinayı alırdı baltacı hep zevkine ve sefasına düşkün millet haremde bir sürü hatun barındırır genelde hepside yabancı olur.Ben haremle ilgili olarak söyleyeceğim şudur.Harem sizin de dediğiniz gibi nesil bozlunca.Harem kurumu oluşmuş.Fatih Sultan Mehmet han zamanında bile yoktu

            Haklı olduğunuz yön eş seçimindeki hata genetik yapıları bozulmuştur.Kardeş kesme işi başlamıştır.Siz avrupada kardeşlerini kesen prensleri duymadığınız için sadece Osmanlıda var zannediyorsunuz.Onlar Osmanlıdan beterdi onlar bir birini kesmeyi bırak birbirlerinin karılarını alırdı.Daha ne rezillikler varda konumuz bu değil.Birde Osmanlı Arap kültüründen gelme diye ikide bir aynı lafı kullanmışsın bana lütfen anlatırmısn nasıl oluyor arap kültürü bana orhan gazinin seceresini dökün Yani Osmanlı ailesinden biri suriyede öldü ve mezarı orda diye arap kökenlimi oluyor.Eğer öyle ise Atatürkün dedeside bizimde dedelerimiz rus cephelerinde arap cephelerinde öldü o zaman bizde arabız böyle saçma bilgileri hep dış mihraklar sokuyor zaten bu memlekte biz geçmişimize sahip çıkmayalım diye.Bu gibi dedikodu ve safsataları kim sokuyor araştırın ve öğrenin icab ederse bizde yardımcı olalım.Bu hususta yanlış bilgi sahibi bizim toplumumuz Osmanlı Orta Asya Türküdür.Bunla ilgili okullardaki ders kitapları bile aynı şeyi yazar.
            Koçibey’in, Kapıkulu ocaklarındaki sistemi bozan sebepleri anlatırken Kapıkuluna yasak olduğu halde son zamanlarda alınan grupların arasında yer alan Türk, Kürd, Arab, Yahudi ve Çingene’yi yan yana zikretmesi, Türk’ü Çingene ve Yahudi ile eş tutması manasına alınamaz. Böylesi bir yorum, kapıkulu sistemini bilmemek demektir. Yukarıdaki ifadeler çok açık bir şekilde bunu anlattığından dolayı, meselenin üzerinde durmak istemiyoruz.
            Bakınız yukarıda da anlatılıyor böylesi bir yorum yanlış anlaşılır diye esasında bu metinde de biraz yanlış anlaşılmasına sebep veren bir dil kullanılmış bunda hakslınız kapıkulu geçmişini tam bilmiyorsanız.Kapıkulu ocağı Osmanlının ilk akıncıların kurduğu ve içinde ilk zamanlar sadece türklerin bulunduğu daha sonra seçme usulu ile diğer birliklerde gözde olan ve iyi işlere el atmış kişilerden seçilirdi.Bu uslubu bu şekilde düzeltmiş olayım.

            Şimdi gelelim kapıkulu ne demek Osmanlının en has en muraaz adamlarından seçilir ve özelliği şudur.
            Kapıkulu Ocaklarının en önemlisidir. Mevcudu devamlı değişmekle beraber orta sayısı hiç değişmemiştir. Bu ortalar üç kısma ayrılmıştır;

            1) Yaya Ortaları
            2) Sekban Bölükleri
            3) Ağa Bölükleri

            Yeniçeri Ocağının en büyük kumandanı yeniçeri ağasıdır.Yeniçeri ağası Kapıkulunun en iyilerinden seçilir. Padişahların tahta geçebilmeleri bu yeniçeri ağalarının onlara olan itaatine bağlı olduğu için padişahlar çoğunlukla bunları en güvendikleri kişilerden seçerlerdi.Yeniçeriler padişahın hassa askerlerinde olduğu için padişahla beraber sefere çıkarlar padişah çıkmazsa onlar çıkmazlardı. Seferlerde çadırlarını Otağ-ı Hümayunun etrafına kurup Otağa yabancı birinin girmesini engellerlerdi. Savaşlarda da ordunun merkezinde bulunurlardı. Kapıkularının içerisinde en tecrubeli ve hereket kabiliyeti yüksek olanlardan Akıncılar birliği kurulur.Her sadrazm kendi korumularını kapıkulu ocağından kendi seçerdi.
            Buda kapıkulunun anlamı oluyor yani sizin anlatmak istediğiniz gibi hizmetçi anlamında değil.En has en güvenilir demek

            Türk ve müslüman konusuna geliyim türklerle müslümanlık hiç bir zaman bağdaştırmadım ve bağdaştırmam sizin bahsettiğini gagauslar dışında dünyada bir sürü dil ve dini seçen eski tarihten gelen türk kavimleri var benim kafamda müslümanlık + türk yok benim için türkmüş şuymuş buymuş beni ilgilendirmez ben Osmanlıyı incelerim ve osmanlı 37 milleten adamla büyüdü gelişti ve küçüldü.Osmanlıya hiç birşey borçlu değiliz diyemeyiz en azından bu cennet vatanı atatürkün kurtarması için 1 gemi dolusu altınla samsuna gönderdi.

            En son olarak siz üyelerimizden değerlerine saygısızlık yaptımsa özür dilerim demişsiniz.Bende aynı şekilde lütfen bu yazılanları şahsi almayın çünkü şahsınıza değil bu metni okuyup sizin gibi fikirleriniz özgürce paylaşa bilen arkadaşlarımızın sayısı çok az malesef.Size bu hususta teşekkür ediyorum.
            Son düzenleme zorbeyak; 23-02-2005, 02:00.

            Yorum


            • #13
             Konu: Osmanlı Padişahları gerçekten Türk’e sövmüşler midir?

             Sanal dunyadan cikip gercek konular uzerinde medenice konusabilmek cok guzel.Keske herkes fikirlerini sinsice degilde mertce arkadasimiz gibi belirtebilse iste o zaman bir yerlere geldik diyecegim. Bende kisa ama mizahi bir sey belirtmek isterim : Turkce dilinin dunyada konusulmadigi yaziliyor sunu belirteyim Bence en sansli insanlar bizlleriz dil konusunda cunku dunyanin her yerinde Turkce konusan bir insan bulabilirsiniz ama fransizca konusan bir insana rastlamak zor.
             Diger bir konu da: Avrupalilar gittikleri yerlerde kendi dillerini ogretmisler osmanli niye yapamamis seklinde bence bu OSMANLI'nin ustunlugunu ortaya cikariyor cunku fetettikleri ulkelerde bati gibi zorbalik yapmamislar insanlari asimile etmeye calismamislar.Herkes kendi kulturunu ve kendi degerlerini yasamis.
             Kisacasi bir bayrak altinta yasadigimiz ve burasi bizim vatanimiz diyebildigimiz icin cok sansliyiz. Insanlarin dini,dili,irki ne olursa olsun onemli olan insan olmasi cunku her sey insan ve insanlik icin.
             NOT: klavyeden kaynaklanan yazim hatasi icin ozur diliyorum.Saygilar

             Yorum


             • #14
              Konu: Osmanlı Padişahları gerçekten Türk’e sövmüşler midir?

              Sayın dorian24 ben bir arşivciyim. Yani Osmanlı Türkçesi ile yazılı bilgi ve belgeleri incelemek ve korumak için eğitim aldım. bilmem sen hiç Osmanlıca (aslı Osmanlı Türkçesi olmalı) okudun mu. Genelde milletin söylediği gibi Osmanlıca ayrı bir dil değil. Şu an senin de konuştuğun dil olan türkçedir. Yanlızca o devirde kullanılşan yazı (şu an latin harfleri kullanılıyor) farklıdır. Yani söyleniş ve ve okunuş aynı. Sadece yazılışı farklı dostum. Ayrıca Osmanlı Tarihi'ni okursan Osmanlı'nın gittiği yerlerde ne kadar büyük bir medeniyet meydana getirdiklerini açıkça görürsün. Vergi meselesine gelirsek. Sen şu an devlete galiba vergi vermiyorsun. Veriyorsan da acaba devletimize de aynı Osmanlıya baktığın gözle mi bakıyorsun merak ediyorum. Vergi vermek vatandaşlık görevidir. Arşiv belgelerini incelerseniz Osmanlı'nın (o devirde petrol yokti ki petrol karşılığı diyesiniz) Libya taraflarına milyonlarca ton buğday yardımı yaptığını görürsünüz. Ayrıca Dorian 24 adında anlaşıldığı üzere senin andre doria ile de bir alakan olmalı. Yani senin Türklüğünden de şüphe ediyorum ki bu durumda da senin Osmanlı ya bunları söylemen normaldir. Eğer sen bunları söylüyorsan o zaman bizim Osmanlıya daha fazla sahip çıkmamız gerek. Teknoloji ye gelirsek. Osmanlı tarihin en büyük medeniyetlerinden biridir. Bütün dünya bunu kabul ederken senin kabul edip etmemen de açıkça beni pek ilgilendirmiyor doğrusu.Ama şunu da bil ki Osmanlı padişahları Türktür.

              Yorum


              • #15
               Konu: Osmanlı Padişahları gerçekten Türk’e sövmüşler midir?

               arkadaşalr şu son yazılan yazıyı okuduktan sonra bu tartışmanın seviyesiz ve saygısızlaştığı ortaya çıkmışıtr.ben daha bu tarz tartışmalarda yokum.alperen sana gelince ben türk oğlu türküm.sen osmanlıcanın türkçe olduğundan bahsediyodun ama bunu söylerken dilbilgisinden bi haber olduğun açıkça ortadadır.osmanlı padişahlarının türk olmasına gelince sana bilimsel açıklamasını yaptım eğer bunu anlamayacak kadar dar kafalıysan o senin sorunun.bu söylediklerimi eğer diğer tartışmacı arkadaşalrın yazılarınıda okursan hepsi kabul etmiştir yani padişahların türk genetik yapısı bozulmuştur.sana genetik okumanıtavsiye ederim.ayrıca osmanlının medeniyet götürdüğünden bahsediyosun nereye götürmüştür açıklarmısın?cami ve medrese açmaktan başka ne yapmıştır?avrupa reform rönesan hareketleri olurken osmanlı nerdeydi yada osmanlıda da bu değişime ayak uydurmak isteyen padişhların kafası neden uçtu?osmanlı nereye bilimsel bir yatırım yapmıştır söylermisin.içinden çıkardığı birkaç deha ile(piri resi ve mimar sinan gibi) osmanlının ileri bir medeniyeti olduğu anlaşılmaz zira şuan türkiyeded böyle dahiler var ama bilim ve teknolojide çok geriyiz.osmanlı medeniyet götürmesi gerektiği yerlere arpa buğday yardımı değil bilimsel okullar açıp okuma yazma oranını yükseltip o buğdayı arpayı nasıl yetiştirmesi gerektiğini öğretmeliydi anladınmı?medeniyet budur.amerikada bugün türkiyeye yardım yapıyor ama neyi nasıl yaptığını öğretmiyor aynı osmanlı gibi.adamlar yıllarca genetik çalışmalar yaparak verimi hat safhada hayvanlar sebzeler üretiyor bu çalışmalar en az 200 yıl sürüyor,elin oğlu böyle şeylere kafa patlatırken osmanlı nerdeydi?kısaca arkadaşım ben senin arşivcilikle hiçbir alakan olmadığı gibi bilimselliktende uzaksın kannatındayım.senin şahsına senin bana yaptığın gibi bi hakaretim olmaz ancak bilimsellik bir realitedir ve dünya böyle dönüyor.ayrıca osmanlıyı bende savunurum ancak kötü taraflarını burda aile içinde olduğumuz için tartışmaya açtım,tabiiki dışarıya böyle değilim.ayrıca sana büyük selçuklu dönemindeki türk trihinide araştırmanı tavsiye ederim ozaman osmanlının nasıl türkleri araplaştırmak istediğini o özgürlükçü ruhunu bastırıp nasıl bir feodal toplum yarattığını o zman daha iyi anlarsın.
               son olarak şahsıma yapılan hakaretten dolayı tartışmalara katılmayacağımı söylemek istiyorum.NE MUTLU TÜRKÜM DİYEN!!!

               Yorum

               İşlem Yapılıyor
               X